Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. aprila 2011

6. april 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. aprila 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 16,8 milijarde EUR, kar je bilo posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 9,8 milijarde EUR na 177,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 333,5 milijarde EUR, pri čemer je povečanje v višini 0,9 milijarde EUR zaradi transakcij več kot odtehtalo zmanjšanje zaradi četrtletnega prevrednotenja. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,8 milijarde EUR na 826 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 18,1 milijarde EUR na 64,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 17,3 milijarde EUR na 321,4 milijarde EUR. V sredo, 30. marca 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 89,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 100,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 77,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 76,5 milijarde EUR. V četrtek, 31. marca 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 149,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 129,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi s 3,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 26,1 milijarde EUR (v primerjavi z 19,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja povečala za 0,2 milijarde EUR na 137,6 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 1. aprila 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 77 milijard EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,5 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 205,8 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 1. aprila 2011 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.007,250 EUR za unčo

USD: 1,4207 za EUR

JPY: 117,61 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1161 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.667 0 −16.769
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 221.873 761 −11.803
2.1 Terjatve do MDS 74.123 231 −2.637
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 147.750 530 −9.166
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.947 −266 −1.376
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.852 508 −80
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.852 508 −80
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 424.041 −11.651 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 100.439 11.022 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 322.855 −20.008 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 737 −2.653 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 10 −13 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 42.126 −3.397 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 471.025 862 −521
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.568 0 232
7.2 Drugi vrednostni papirji 333.457 862 −753
8 Dolg širše države v EUR 34.851 0 −53
9 Druga sredstva 299.114 3.112 1.113
Skupaj sredstva 1.888.496 −10.071 −29.489
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 825.997 3.823 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 308.392 5.063 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 205.755 −536 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 26.054 6.654 0
2.3 Vezane vloge 76.500 −1.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 83 −55 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.005 778 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 72.956 −17.963 0
5.1 Širša država 64.925 −18.096 0
5.2 Druge obveznosti 8.030 133 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 42.297 −947 −28
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.310 −186 −95
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.470 189 −841
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.470 189 −841
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.613 0 −1.939
10 Druge obveznosti 179.107 −911 −1.225
11 Računi prevrednotenja 305.890 0 −25.642
12 Kapital in rezerve 80.460 84 283
Skupaj obveznosti 1.888.496 −10.071 −29.489
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije