Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 april 2011

6 april 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 april 2011 motsvarade minskningen på 16,8 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 9,8 miljarder EUR till 177,4 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, liksom kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7,2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 333,5 miljarder EUR med en ökning på 0,9 miljarder EUR beroende på transaktioner vilket mer än uppvägde minskningen på grund av kvartalsomvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,8 miljarder EUR till 826 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 18,1 miljarder EUR till 64,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 17,3 miljarder EUR till 321,4 miljarder EUR. Onsdagen den 30 mars 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 89,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 100,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 77,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 76,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 31 mars 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 149,5 miljarder EUR och ersattes av en ny på 129,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,7 miljarder EUR (jämfört med 3,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 26,1 miljarder EUR (jämfört med 19,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 137,6 miljarder EUR på grund av kvartalsomvärderingar. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 77 miljarder EUR respektive 60,5 miljarder EUR den vecka som slutade den 1 april 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,5 miljarder EUR till 205,8 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas innehavet av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 1 april 2011 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 1 007,250 EUR per fine oz.

USD: 1,4207 per EUR

JPY: 117,61 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1161 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 350.667 0 −16.769
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 221.873 761 −11.803
2.1 Fordringar på IMF 74.123 231 −2.637
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 147.750 530 −9.166
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.947 −266 −1.376
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.852 508 −80
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.852 508 −80
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 424.041 −11.651 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 100.439 11.022 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 322.855 −20.008 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 737 −2.653 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 10 −13 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 42.126 −3.397 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 471.025 862 −521
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.568 0 232
7.2 Andra värdepapper 333.457 862 −753
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.851 0 −53
9 Övriga tillgångar 299.114 3.112 1.113
Summa tillgångar 1.888.496 −10.071 −29.489
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 825.997 3.823 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 308.392 5.063 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 205.755 −536 0
2.2 Inlåningsfacilitet 26.054 6.654 0
2.3 Inlåning med fast löptid 76.500 −1.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 83 −55 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.005 778 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 72.956 −17.963 0
5.1 Offentliga sektorn 64.925 −18.096 0
5.2 Övriga skulder 8.030 133 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.297 −947 −28
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.310 −186 −95
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.470 189 −841
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.470 189 −841
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.613 0 −1.939
10 Övriga skulder 179.107 −911 −1.225
11 Värderegleringskonton 305.890 0 −25.642
12 Eget kapital 80.460 84 283
Summa skulder 1.888.496 −10.071 −29.489
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media