Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 1. aprīlī

2011. gada 6. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 1. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 16.8 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 9.8 mljrd. euro (līdz 177.4 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu un klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 333.5 mljrd. euro), pieaugumam darījumu rezultātā (0.9 mljrd. euro) pilnībā kompensējot ar ceturkšņa pārvērtēšanu saistīto samazinājumu. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.8 mljrd. euro (līdz 826 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.1 mljrd. euro (līdz 64.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 17.3 mljrd. euro (līdz 321.4 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 30. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 89.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 100.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 77.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 76.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 31. martā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 149.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 129.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 3.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 26.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 19.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms ceturkšņa beigu korekciju rezultātā pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 137.6 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 1. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 77 mljrd. euro un 60.5 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 205.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2011. gada 1. aprīlī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 007.250 EUR par Trojas unci

1.4207 USD par 1 EUR

117.61 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1161 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,667 0 −16,769
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 221,873 761 −11,803
2.1 SVF debitoru parādi 74,123 231 −2,637
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 147,750 530 −9,166
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,947 −266 −1,376
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,852 508 −80
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,852 508 −80
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 424,041 −11,651 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 100,439 11,022 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 322,855 −20,008 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 737 −2,653 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 10 −13 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 42,126 −3,397 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 471,025 862 −521
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,568 0 232
7.2 Pārējie vērtspapīri 333,457 862 −753
8 Valdības parāds euro 34,851 0 −53
9 Pārējie aktīvi 299,114 3,112 1,113
Kopā aktīvi 1,888,496 −10,071 −29,489
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 825,997 3,823 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 308,392 5,063 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 205,755 −536 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 26,054 6,654 0
2.3 Termiņnoguldījumi 76,500 −1,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 83 −55 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,005 778 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 72,956 −17,963 0
5.1 Saistības pret valdību 64,925 −18,096 0
5.2 Pārējās saistības 8,030 133 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,297 −947 −28
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,310 −186 −95
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,470 189 −841
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,470 189 −841
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,613 0 −1,939
10 Pārējās saistības 179,107 −911 −1,225
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0 −25,642
12 Kapitāls un rezerves 80,460 84 283
Kopā pasīvi 1,888,496 −10,071 −29,489
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem