Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. aprílu 2011

6. apríla 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. apríla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia znížil o 16,8 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, ako aj klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému počas sledovaného obdobia znížila o 9,8 mld. EUR na 177,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 333,5 mld. EUR, pričom pokles spôsobený štvrťročným precenením bol viac než vykompenzovaný nárastom o 0,9 mld. EUR v dôsledku transakcií. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,8 mld. EUR na 826 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 18,1 mld. EUR na 64,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 17,3 mld. EUR na 321,4 mld. EUR. V stredu 30. marca 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 89,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 100,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné termínované vklady vo výške 77,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 76,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 31. marca 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 149,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 129,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 3,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 26,1 mld. EUR (v porovnaní s 19,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 0,2 mld. EUR na 137,6 mld. EUR. V týždni končiacom sa 1. apríla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 77 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,5 mld. EUR. Portfóliá programu pre trhy s cennými papiermi i programu nákupu krytých dlhopisov sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 0,5 mld. EUR na 205,8 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 1. aprílu 2011 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 007,250 EUR za uncu čistého zlata

1,4207 USD/EUR

117,61 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1161 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 667 0 −16 769
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 221 873 761 −11 803
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 123 231 −2 637
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 147 750 530 −9 166
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 947 −266 −1 376
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 852 508 −80
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 852 508 −80
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 424 041 −11 651 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 100 439 11 022 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 322 855 −20 008 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 737 −2 653 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 10 −13 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 42 126 −3 397 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 471 025 862 −521
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 568 0 232
7.2 Ostatné cenné papiere 333 457 862 −753
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 851 0 −53
9 Ostatné aktíva 299 114 3 112 1 113
Úhrn aktív 1 888 496 −10 071 −29 489
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 825 997 3 823 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 308 392 5 063 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 205 755 −536 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 26 054 6 654 0
2.3 Termínované vklady 76 500 −1 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 83 −55 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 005 778 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 72 956 −17 963 0
5.1 Verejná správa 64 925 −18 096 0
5.2 Ostatné záväzky 8 030 133 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 297 −947 −28
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 310 −186 −95
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 470 189 −841
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 470 189 −841
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 613 0 −1 939
10 Ostatné pasíva 179 107 −911 −1 225
11 Účty precenenia 305 890 0 −25 642
12 Kapitál a rezervy 80 460 84 283
Úhrn pasív 1 888 496 −10 071 −29 489
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá