Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. dubnu 2011

6. dubna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. dubna 2011 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 16,8 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 9,8 mld. EUR na 177,4 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období provedly centrální banky Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 333,5 mld. EUR, přičemž nárůst o 0,9 mld. EUR byl důsledkem skutečnosti, že transakce více než vykompenzovaly pokles související se čtvrtletním přeceněním. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,8 mld. EUR na 826 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 18,1 mld. EUR na 64,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 17,3 mld. EUR na 321,4 mld. EUR. Ve středu 30. března 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 89,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 100,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 77,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 76,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 31. března 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 149,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 129,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (oproti 3,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 26,1 mld. EUR (oproti 19,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 137,6 mld. EUR v důsledku přecenění na konci čtvrtletí. V týdnu končícím 1. dubna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 77 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,5 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,5 mld. EUR na 205,8 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 1. dubnu 2011 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 1007,250 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,4207 USD/EUR

JPY: 117,61 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1161 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 667 0 −16 769
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 221 873 761 −11 803
2.1 Pohledávky za MMF 74 123 231 −2 637
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 147 750 530 −9 166
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 947 −266 −1 376
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 852 508 −80
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 852 508 −80
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 424 041 −11 651 0
5.1 Hlavní refinanční operace 100 439 11 022 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 322 855 −20 008 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 737 −2 653 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 10 −13 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 42 126 −3 397 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 471 025 862 −521
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 568 0 232
7.2 Ostatní cenné papíry 333 457 862 −753
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 851 0 −53
9 Ostatní aktiva 299 114 3 112 1 113
Aktiva celkem 1 888 496 −10 071 −29 489
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 825 997 3 823 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 308 392 5 063 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 205 755 −536 0
2.2 Vkladová facilita 26 054 6 654 0
2.3 Termínované vklady 76 500 −1 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 83 −55 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 005 778 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 72 956 −17 963 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 925 −18 096 0
5.2 Ostatní závazky 8 030 133 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 297 −947 −28
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 310 −186 −95
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 470 189 −841
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 470 189 −841
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 613 0 −1 939
10 Ostatní pasiva 179 107 −911 −1 225
11 Účty přecenění 305 890 0 −25 642
12 Kapitál a rezervní fondy 80 460 84 283
Pasiva celkem 1 888 496 −10 071 −29 489
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média