SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. april 2011

6. april 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. april 2011, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 16,8 mia. euro. Faldet afspejlede de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 9,8 mia. euro til 177,4 mia. euro. Ændringen skyldtes hovedsagelig virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbanker i Eurosystemet i den betragtede periode.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 333,5 mia. euro. En stigning på 0,9 mia. euro på grund af transaktioner mere end udlignede det fald, som de kvartalsvise revalueringer forårsagede. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,8 mia. euro til 826 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 18,1 mia. euro til 64,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 17,3 mia. euro til 321,4 mia. euro. Onsdag den 30. marts 2011 udløb en primær markedsoperation på 89,4 mia. euro, og en ny på 100,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 77,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 76,5 mia. euro. Torsdag den 31. marts 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 149,5 mia. euro, og en ny på 129,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 3,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 26,1 mia. euro (mod 19,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,2 mia. euro til 137,6 mia. euro på grund af justeringer ultimo kvartalet. I ugen, der sluttede den 1. april 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 77 mia. euro og 60,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,5 mia. euro til 205,8 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 1. april 2011 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.007,250 pr. fine oz.

USD: 1,4207 pr. EUR

JPY: 117,61 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1161 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.667 0 −16.769
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 221.873 761 −11.803
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.123 231 −2.637
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 147.750 530 −9.166
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.947 −266 −1.376
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.852 508 −80
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.852 508 −80
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 424.041 −11.651 0
5.1 Primære markedsoperationer 100.439 11.022 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 322.855 −20.008 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 737 −2.653 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 10 −13 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 42.126 −3.397 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 471.025 862 −521
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 137.568 0 232
7.2 Andre værdipapirer 333.457 862 −753
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.851 0 −53
9 Andre aktiver 299.114 3.112 1.113
Aktiver i alt 1.888.496 −10.071 −29.489
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 825.997 3.823 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 308.392 5.063 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 205.755 −536 0
2.2 Indlånsfacilitet 26.054 6.654 0
2.3 Indskud med fast løbetid 76.500 −1.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 83 −55 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.005 778 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 72.956 −17.963 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.925 −18.096 0
5.2 Andre forpligtelser 8.030 133 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.297 −947 −28
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.310 −186 −95
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.470 189 −841
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.470 189 −841
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.613 0 −1.939
10 Andre forpligtelser 179.107 −911 −1.225
11 Revalueringskonti 305.890 0 −25.642
12 Kapital og reserver 80.460 84 283
Passiver i alt 1.888.496 −10.071 −29.489
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt