Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 kwietnia 2011 r.

6 kwietnia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1 kwietnia 2011 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 16,8 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 9,8 mld euro do poziomu 177,4 mld euro. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych w analizowanym okresie przez banki centralne Eurosystemu.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 333,5 mld euro; wzrost o 0,9 mld euro z tytułu transakcji z naddatkiem skompensował spadek z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,8 mld euro do poziomu 826 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 18,1 mld euro do poziomu 64,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 17,3 mld euro do poziomu 321,4 mld euro. W środę 30 marca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 89,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 100,4 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 77,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 76,5 mld euro, z terminem tygodniowym. W czwartek 31 marca 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 149,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 129,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld euro (wobec 3,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 26,1 mld euro (wobec 19,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 137,6 mld euro z tytułu korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 1 kwietnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 77 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,5 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,5 mld euro do poziomu 205,8 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu, na koniec każdego kwartału złoto, waluty obce, papiery wartościowe i instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 1 kwietnia 2011 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następującą cenę złota i główne kursy walutowe:

Złoto: 1007,250 EUR za uncję jubilerską

1,4207 USD/EUR

117,61 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1.1161 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 350.667 0 −16.769
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 221.873 761 −11.803
2.1 Należności od MFW 74.123 231 −2.637
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 147.750 530 −9.166
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.947 −266 −1.376
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.852 508 −80
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.852 508 −80
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 424.041 −11.651 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 100.439 11.022 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 322.855 −20.008 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 737 −2.653 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 −13 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 42.126 −3.397 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 471.025 862 −521
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.568 0 232
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 333.457 862 −753
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.851 0 −53
9 Pozostałe aktywa 299.114 3.112 1.113
Aktywa razem 1.888.496 −10.071 −29.489
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 825.997 3.823 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 308.392 5.063 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 205.755 −536 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 26.054 6.654 0
2.3 Depozyty terminowe 76.500 −1.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 83 −55 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.005 778 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 72.956 −17.963 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.925 −18.096 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.030 133 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.297 −947 −28
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.310 −186 −95
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.470 189 −841
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.470 189 −841
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 52.613 0 −1.939
10 Pozostałe pasywa 179.107 −911 −1.225
11 Różnice z wyceny 305.890 0 −25.642
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 80.460 84 283
Pasywa razem 1.888.496 −10.071 −29.489
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami