Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 april 2011

6 april 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 april 2011 was de daling van EUR 16,8 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 9,8 miljard naar EUR 177,4 miljard. Dit was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de rapportageperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 333,5 miljard, waarbij een stijging van EUR 0,9 miljard ten gevolge van transacties de door de driemaandelijkse herwaarderingen veroorzaakte daling meer dan compenseerde. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,8 miljard naar EUR 826 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 18,1 miljard naar EUR 64,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 17,3 miljard naar EUR 321,4 miljard. Op woensdag 30 maart 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 89,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 100,4 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 77,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 76,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken. Op donderdag 31 maart 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 149,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 129,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 3,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 26,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 19,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 137,6 miljard ten gevolge van de kwartaaleinde-aanpassingen. In de week die eindigde op 1 april 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve respectievelijk EUR 77 miljard en EUR 60,5 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,5 miljard naar EUR 205,8 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 1 april 2011 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom “Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.007,250 per fine ounce

USD: 1,4207 per EUR

JPY: 117,61 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1161 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 350.667 0 −16.769
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 221.873 761 −11.803
2.1 Vorderingen op het IMF 74.123 231 −2.637
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 147.750 530 −9.166
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.947 −266 −1.376
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.852 508 −80
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.852 508 −80
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 424.041 −11.651 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 100.439 11.022 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 322.855 −20.008 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 737 −2.653 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 10 −13 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 42.126 −3.397 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 471.025 862 −521
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.568 0 232
7.2 Overige waardepapieren 333.457 862 −753
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.851 0 −53
9 Overige activa 299.114 3.112 1.113
Totaal activa 1.888.496 −10.071 −29.489
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 825.997 3.823 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 308.392 5.063 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 205.755 −536 0
2.2 Depositofaciliteit 26.054 6.654 0
2.3 Termijndeposito's 76.500 −1.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 83 −55 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.005 778 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 72.956 −17.963 0
5.1 Overheid 64.925 −18.096 0
5.2 Overige verplichtingen 8.030 133 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.297 −947 −28
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.310 −186 −95
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.470 189 −841
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.470 189 −841
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.613 0 −1.939
10 Overige passiva 179.107 −911 −1.225
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0 −25.642
12 Kapitaal en reserves 80.460 84 283
Totaal passiva 1.888.496 −10.071 −29.489
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media