Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. aprill 2011

6. aprill 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

1. aprillil 2011 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 16,8 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 9,8 miljardi euro võrra 177,4 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 333,5 miljardi euroni, kusjuures tehingutega kaasnenud 0,9 miljardi euro suurune mahu kasv tasakaalustas täiel määral kvartaalsetest ümberhindlustest tingitud mahu vähenemise. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,8 miljardi euro võrra 826 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kahanesid 18,1 miljardi euro võrra 64,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 17,3 miljardi euro võrra 321,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. märtsil 2011 möödus 89,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 100,4 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 77,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 31. märtsil 2011 möödus 149,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 129,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 3,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 26,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 19,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas kvartalilõpu kohanduste tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 137,6 miljardi euroni. Selle tulemusena ulatus 1. aprillil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 77 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,5 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,5 miljardi euro võrra 205,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja ‑hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2011. aasta 1. aprilli seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1007,250 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,4207

EUR/JPY: 117,61

SDRid: 1,1161 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 350 667 0 −16 769
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 221 873 761 −11 803
2.1 Nõuded RVFle 74 123 231 −2 637
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 147 750 530 −9 166
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 947 −266 −1 376
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 852 508 −80
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 852 508 −80
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 424 041 −11 651 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 100 439 11 022 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 322 855 −20 008 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 737 −2 653 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 10 −13 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 42 126 −3 397 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 471 025 862 −521
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 568 0 232
7.2 Muud väärtpaberid 333 457 862 −753
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 851 0 −53
9 Muud varad 299 114 3 112 1 113
Varad kokku 1 888 496 −10 071 −29 489
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 825 997 3 823 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 308 392 5 063 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 205 755 −536 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 26 054 6 654 0
2.3 Tähtajalised hoiused 76 500 −1 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 83 −55 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 005 778 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 72 956 −17 963 0
5.1 Valitsussektor 64 925 −18 096 0
5.2 Muud kohustused 8 030 133 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 297 −947 −28
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 310 −186 −95
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 470 189 −841
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 470 189 −841
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 52 613 0 −1 939
10 Muud kohustused 179 107 −911 −1 225
11 Ümberhindluskontod 305 890 0 −25 642
12 Kapital ja reservid 80 460 84 283
Kohustused kokku 1 888 496 −10 071 −29 489
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid