Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 януари 2011 г.

1 февруари 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 28 януари 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 182,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 януари 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 70 млн. щатски долара 70 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,2 млрд. евро до 327,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,7 млрд. евро до 821,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,2 млрд. евро до 112,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 20,4 млрд. евро до 393,8 млрд. евро. На 26 януари 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 176,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 165,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 76,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 76,5 млрд. евро. На 27 януари 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 42,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 71,1  млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 24,4 млрд. евро (при 27,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на137,2 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 28 януари 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 76,5 млрд. евро и 60,8 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 2,8 млрд. евро до 211,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 431 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 228 283 8
2.1 Вземания от МВФ 72 887 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 155 396 9
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 116 602
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 177 48
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 177 48
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 494 825 17 311
5.1 Основни операции по рефинансиране 165 603 −11 301
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 329 170 28 668
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −91
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 52 34
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 46 851 −2 452
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 465 126 2 146
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 197 −25
7.2 Други ценни книжа 327 928 2 171
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 954 0
9 Други активи 282 804 −13 216
Общо активи 1 965 568 4 446
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 821 424 −1 709
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 312 921 −350
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 211 873 2 751
2.2 Депозитно улеснение 24 416 −3 061
2.3 Срочни депозити 76 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 132 −40
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 268 1 261
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 119 994 7 867
5.1 Сектор „Държавно управление“ 112 120 8 203
5.2 Други задължения 7 875 −336
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 44 556 −1 585
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 861 −243
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 691 918
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 691 918
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 180 026 −1 711
11 Сметки за преоценка 331 545 0
12 Капитал и резерви 78 731 −1
Общо пасиви 1 965 568 4 446
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите