Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 januari 2011

1 februari 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 januari 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 182,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 januari 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 70 miljoen USD 70 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,2 miljard naar EUR 327,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 821,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,2 miljard naar EUR 112,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 20,4 miljard naar EUR 393,8 miljard. Op woensdag 26 januari 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 176,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 165,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 76,5 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van EUR 76,5 miljard aangetrokken. Op donderdag 27 januari 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 42,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 71,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 24,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 27,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 137,2 miljard. Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 28 januari 2011 respectievelijk EUR 76,5 miljard en EUR 60,8 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,8 miljard naar EUR 211,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.431 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 228.283 8
2.1 Vorderingen op het IMF 72.887 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 155.396 9
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.116 602
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.177 48
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.177 48
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 494.825 17.311
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 165.603 −11.301
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 329.170 28.668
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −91
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 52 34
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 46.851 −2.452
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 465.126 2.146
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.197 −25
7.2 Overige waardepapieren 327.928 2.171
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.954 0
9 Overige activa 282.804 −13.216
Totaal activa 1.965.568 4.446
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 821.424 −1.709
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 312.921 −350
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 211.873 2.751
2.2 Depositofaciliteit 24.416 −3.061
2.3 Termijndeposito's 76.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 132 −40
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.268 1.261
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 119.994 7.867
5.1 Overheid 112.120 8.203
5.2 Overige verplichtingen 7.875 −336
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 44.556 −1.585
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.861 −243
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.691 918
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.691 918
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 180.026 −1.711
11 Herwaarderingsrekeningen 331.545 0
12 Kapitaal en reserves 78.731 −1
Totaal passiva 1.965.568 4.446
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media