Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 januari 2011

1 februari 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 28 januari 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 182,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
27 januari 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 70 miljoner USD 70 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 327,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 821,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,2 miljarder EUR till 112,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 20,4 miljarder EUR till 393,8 miljarder EUR. Onsdagen den 26 januari 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 176,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 165,6 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 76,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 76,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 27 januari 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 42,5 miljarder EUR och ersattes av en ny på 71,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 24,4 miljarder EUR (jämfört med 27,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 137,2 miljarder EUR. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,5 miljarder EUR respektive 60,8 miljarder EUR den vecka som slutade den 28 januari 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,8 miljarder EUR till 211,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.431 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 228.283 8
2.1 Fordringar på IMF 72.887 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 155.396 9
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.116 602
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.177 48
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.177 48
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 494.825 17.311
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 165.603 −11.301
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 329.170 28.668
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −91
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 52 34
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 46.851 −2.452
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 465.126 2.146
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.197 −25
7.2 Andra värdepapper 327.928 2.171
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.954 0
9 Övriga tillgångar 282.804 −13.216
Summa tillgångar 1.965.568 4.446
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 821.424 −1.709
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 312.921 −350
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 211.873 2.751
2.2 Inlåningsfacilitet 24.416 −3.061
2.3 Inlåning med fast löptid 76.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 132 −40
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.268 1.261
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 119.994 7.867
5.1 Offentliga sektorn 112.120 8.203
5.2 Övriga skulder 7.875 −336
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 44.556 −1.585
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.861 −243
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.691 918
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.691 918
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 180.026 −1.711
11 Värderegleringskonton 331.545 0
12 Eget kapital 78.731 −1
Summa skulder 1.965.568 4.446
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media