Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 28. janvārī

2011. gada 1. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 28. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 182.3 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 27. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 70 milj. ASV dolāru 70 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 327.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 821.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.2 mljrd. euro (līdz 112.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 20.4 mljrd. euro (līdz 393.8 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 26. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 176.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 165.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 76.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 76.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 27. janvārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 42.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 71.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 24.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 27.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (137.2 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 28. janvārī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.5 mljrd. euro un 60.8 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 211.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,431 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 228,283 8
2.1 SVF debitoru parādi 72,887 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 155,396 9
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,116 602
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,177 48
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,177 48
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 494,825 17,311
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 165,603 −11,301
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 329,170 28,668
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −91
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 52 34
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 46,851 −2,452
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 465,126 2,146
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,197 −25
7.2 Pārējie vērtspapīri 327,928 2,171
8 Valdības parāds euro 34,954 0
9 Pārējie aktīvi 282,804 −13,216
Kopā aktīvi 1,965,568 4,446
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 821,424 −1,709
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 312,921 −350
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 211,873 2,751
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 24,416 −3,061
2.3 Termiņnoguldījumi 76,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 132 −40
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,268 1,261
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 119,994 7,867
5.1 Saistības pret valdību 112,120 8,203
5.2 Pārējās saistības 7,875 −336
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 44,556 −1,585
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,861 −243
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,691 918
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,691 918
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 180,026 −1,711
11 Pārvērtēšanas konti 331,545 0
12 Kapitāls un rezerves 78,731 −1
Kopā pasīvi 1,965,568 4,446
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem