SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. januar 2011

1. februar 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. januar 2011 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 182,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. januar 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 70 mio. USD 70 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,2 mia. euro til 327,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,7 mia. euro til 821,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,2 mia. euro til 112,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 20,4 mia. euro til 393,8 mia. euro. Onsdag den 26. januar 2011 udløb en primær markedsoperation på 176,9 mia. euro, og en ny på 165,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 76,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 76,5 mia. euro. Torsdag den 27. januar 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 42,5 mia. euro, og en ny på 71,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 24,4 mia. euro (mod 27,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) var uændret 137,2 mia. euro. I ugen, der sluttede den 28. januar 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 76,5 mia. euro og 60,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,8 mia. euro til 211,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.431 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 228.283 8
2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.887 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 155.396 9
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.116 602
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.177 48
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.177 48
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 494.825 17.311
5.1 Primære markedsoperationer 165.603 −11.301
5.2 Langfristede markedsoperationer 329.170 28.668
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −91
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 52 34
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 46.851 −2.452
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 465.126 2.146
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 137.197 −25
7.2 Andre værdipapirer 327.928 2.171
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.954 0
9 Andre aktiver 282.804 −13.216
Aktiver i alt 1.965.568 4.446
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 821.424 −1.709
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 312.921 −350
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 211.873 2.751
2.2 Indlånsfacilitet 24.416 −3.061
2.3 Indskud med fast løbetid 76.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 132 −40
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.268 1.261
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 119.994 7.867
5.1 Offentlig forvaltning og service 112.120 8.203
5.2 Andre forpligtelser 7.875 −336
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 44.556 −1.585
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.861 −243
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.691 918
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.691 918
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 180.026 −1.711
11 Revalueringskonti 331.545 0
12 Kapital og reserver 78.731 −1
Passiver i alt 1.965.568 4.446
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt