Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 stycznia 2011 r.

1 lutego 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28 stycznia 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 182,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27 stycznia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 70 mln USD 70 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,2 mld euro do poziomu 327,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,7 mld euro do poziomu 821,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,2 mld euro do poziomu 112,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 20,4 mld euro do poziomu 393,8 mld euro. W środę 26 stycznia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 176,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 165,6 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 76,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 76,5 mld euro, z terminem tygodniowym. W czwartek 27 stycznia 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 42,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 71,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 24,4 mld euro (wobec 27,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 137,2 mld euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 28 stycznia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,8 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,8 mld euro do poziomu 211,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.431 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 228.283 8
2.1 Należności od MFW 72.887 −1
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 155.396 9
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.116 602
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.177 48
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.177 48
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 494.825 17.311
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 165.603 −11.301
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 329.170 28.668
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −91
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 52 34
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 46.851 −2.452
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 465.126 2.146
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.197 −25
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 327.928 2.171
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.954 0
9 Pozostałe aktywa 282.804 −13.216
Aktywa razem 1.965.568 4.446
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 821.424 −1.709
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 312.921 −350
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 211.873 2.751
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 24.416 −3.061
2.3 Depozyty terminowe 76.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 132 −40
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.268 1.261
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 119.994 7.867
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 112.120 8.203
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.875 −336
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 44.556 −1.585
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.861 −243
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.691 918
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.691 918
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 180.026 −1.711
11 Różnice z wyceny 331.545 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.731 −1
Pasywa razem 1.965.568 4.446
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami