Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. januarja 2011

1. februar 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. januarja 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 182,3 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. januar 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 70 mio USD 70 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,2 milijarde EUR na 327,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 821,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,2 milijarde EUR na 112,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 20,4 milijarde EUR na 393,8 milijarde EUR. V sredo, 26. januarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 176,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 165,6 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 76,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden prav tako v višini 76,5 milijarde EUR. V četrtek, 27. januarja 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 42,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 71,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 24,4 milijarde EUR (v primerjavi s 27,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7,1) so ostala nespremenjena na ravni 137,2 milijarde EUR. V tednu, ki se je končal 28. januarja 2011, je tako vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,5 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,8 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,8 milijarde EUR na 211,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.431 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 228.283 8
2.1 Terjatve do MDS 72.887 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 155.396 9
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.116 602
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.177 48
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.177 48
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 494.825 17.311
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 165.603 −11.301
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 329.170 28.668
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −91
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 52 34
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 46.851 −2.452
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 465.126 2.146
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.197 −25
7.2 Drugi vrednostni papirji 327.928 2.171
8 Dolg širše države v EUR 34.954 0
9 Druga sredstva 282.804 −13.216
Skupaj sredstva 1.965.568 4.446
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 821.424 −1.709
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 312.921 −350
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 211.873 2.751
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 24.416 −3.061
2.3 Vezane vloge 76.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 132 −40
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.268 1.261
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 119.994 7.867
5.1 Širša država 112.120 8.203
5.2 Druge obveznosti 7.875 −336
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 44.556 −1.585
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.861 −243
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.691 918
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.691 918
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 180.026 −1.711
11 Računi prevrednotenja 331.545 0
12 Kapital in rezerve 78.731 −1
Skupaj obveznosti 1.965.568 4.446
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije