Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. januáru 2011

1. februára 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. januára 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 182,3 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. januára 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 70 mil. USD 70 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 2,2 mld. EUR na 327,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,7 mld. EUR na 821,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,2 mld. EUR na 112,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 20,4 mld. EUR na 393,8 mld. EUR. V stredu 26. januára 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 176,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 165,6 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 76,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 76,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 27. januára 2011 bola tiež splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 42,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 71,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 24,4 mld. EUR (v porovnaní s 27,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený na úrovni 137,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 28. januára 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,5 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,8 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,8 mld. EUR na 211,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 431 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 228 283 8
2.1 Pohľadávky voči MMF 72 887 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 155 396 9
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 116 602
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 177 48
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 177 48
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 494 825 17 311
5.1 Hlavné refinančné operácie 165 603 −11 301
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 329 170 28 668
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −91
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 52 34
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 46 851 −2 452
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 465 126 2 146
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 197 −25
7.2 Ostatné cenné papiere 327 928 2 171
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 954 0
9 Ostatné aktíva 282 804 −13 216
Úhrn aktív 1 965 568 4 446
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 821 424 −1 709
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 312 921 −350
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 211 873 2 751
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 24 416 −3 061
2.3 Termínované vklady 76 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 132 −40
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 268 1 261
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 119 994 7 867
5.1 Verejná správa 112 120 8 203
5.2 Ostatné záväzky 7 875 −336
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 44 556 −1 585
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 861 −243
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 691 918
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 691 918
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 180 026 −1 711
11 Účty precenenia 331 545 0
12 Kapitál a rezervy 78 731 −1
Úhrn pasív 1 965 568 4 446
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá