Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 май 2010 г.

11 май 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 7 май 2010 г., отразява извършената продажба на злато от една централна банка от Евросистемата (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.).

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,5 млрд. евро до 169,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 4 млрд. евро до 308,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 4,4 млрд. евро до 802,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,4 млрд. евро до 98,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 14,1 млрд. евро до 478 млрд. евро. На 5 май 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 75,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 90,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,4 млрд. евро (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 282 млрд. евро (при 251,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,4 млрд. евро до 51,6 млрд. евро през седмицата, която приключва на 7 май 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 25,3 млрд. евро до 172,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 698 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 209 604 −2 091
2.1 Вземания от МВФ 66 485 −32
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 120 −2 058
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 760 1 544
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 827 −676
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 827 −676
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 759 976 16 345
5.1 Основни операции по рефинансиране 90 317 14 720
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 667 245 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 382 1 628
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 −3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 33 947 1 199
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 360 184 5 440
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 51 648 1 405
7.2 Други ценни книжа 308 536 4 035
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 576 0
9 Други активи 251 669 4 662
Общо активи 1 983 241 26 422
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 802 585 4 440
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 454 177 5 071
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 172 162 −25 334
2.2 Депозитно улеснение 282 013 30 404
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 625 136
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 107 857 −5 229
5.1 Сектор „Държавно управление“ 98 584 −6 359
5.2 Други задължения 9 272 1 130
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 56 658 16 538
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 786 1 709
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 662 −1 804
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 662 −1 804
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 166 996 5 561
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 76 657 0
Общо пасиви 1 983 241 26 422
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите