Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 maj 2010

11 maj 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 maj 2010 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 169,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 4 miljarder EUR till 308,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,4 miljarder EUR till 802,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,4 miljarder EUR till 98,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14,1 miljarder EUR till 478 miljarder EUR. Onsdagen den 5 maj 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 75,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 90,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2,4 miljarder EUR (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 282 miljarder EUR (jämfört med 251,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 51,6 miljarder EUR för den vecka som slutade den 7 maj 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 25,3 miljarder EUR till 172,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.698 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 209.604 −2.091
2.1 Fordringar på IMF 66.485 −32
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.120 −2.058
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.760 1.544
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.827 −676
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.827 −676
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 759.976 16.345
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 90.317 14.720
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 667.245 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.382 1.628
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 33 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.947 1.199
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 360.184 5.440
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 51.648 1.405
7.2 Andra värdepapper 308.536 4.035
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.576 0
9 Övriga tillgångar 251.669 4.662
Summa tillgångar 1.983.241 26.422
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 802.585 4.440
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 454.177 5.071
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 172.162 −25.334
2.2 Inlåningsfacilitet 282.013 30.404
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 625 136
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 107.857 −5.229
5.1 Offentliga sektorn 98.584 −6.359
5.2 Övriga skulder 9.272 1.130
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 56.658 16.538
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.786 1.709
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.662 −1.804
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.662 −1.804
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 166.996 5.561
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 76.657 0
Summa skulder 1.983.241 26.422
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media