Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 maja 2010

11 maja 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7 maja 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld euro do poziomu 169,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 4 mld euro do poziomu 308,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,4 mld euro do poziomu 802,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 6,4 mld euro do poziomu 98,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14,1 mld euro do poziomu 478 mld euro. W środę 5 maja 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 75,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 90,3 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,4 mld euro (wobec 0,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 282 mld euro (wobec 251,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 7 maja 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 51,6 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 25,3 mld euro do poziomu 172,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.698 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 209.604 −2.091
2.1 Należności od MFW 66.485 −32
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.120 −2.058
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.760 1.544
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.827 −676
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.827 −676
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 759.976 16.345
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 90.317 14.720
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 667.245 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.382 1.628
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.947 1.199
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 360.184 5.440
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 51.648 1.405
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 308.536 4.035
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.576 0
9 Pozostałe aktywa 251.669 4.662
Aktywa razem 1.983.241 26.422
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 802.585 4.440
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 454.177 5.071
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 172.162 −25.334
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 282.013 30.404
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 625 136
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 107.857 −5.229
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 98.584 −6.359
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.272 1.130
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 56.658 16.538
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.786 1.709
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.662 −1.804
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.662 −1.804
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 166.996 5.561
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 76.657 0
Pasywa razem 1.983.241 26.422
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami