SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. maj 2010

11. maj 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. maj 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 169,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 4 mia. euro til 308,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,4 mia. euro til 802,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,4 mia. euro til 98,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14,1 mia. euro til 478 mia. euro. Onsdag den 5. maj 2010 udløb en primær markedsoperation på 75,6 mia. euro, og en ny på 90,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,4 mia. euro (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 282 mia. (mod 251,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,4 mia. euro til 51,6 mia. euro i ugen, der sluttede den 7. maj 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 25,3 mia. euro til 172,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.698 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 209.604 −2.091
2.1 Tilgodehavender hos IMF 66.485 −32
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.120 −2.058
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.760 1.544
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.827 −676
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.827 −676
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 759.976 16.345
5.1 Primære markedsoperationer 90.317 14.720
5.2 Langfristede markedsoperationer 667.245 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.382 1.628
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 33 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.947 1.199
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 360.184 5.440
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 51.648 1.405
7.2 Andre værdipapirer 308.536 4.035
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.576 0
9 Andre aktiver 251.669 4.662
Aktiver i alt 1.983.241 26.422
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 802.585 4.440
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 454.177 5.071
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 172.162 −25.334
2.2 Indlånsfacilitet 282.013 30.404
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 625 136
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 107.857 −5.229
5.1 Offentlig forvaltning og service 98.584 −6.359
5.2 Andre forpligtelser 9.272 1.130
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 56.658 16.538
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.786 1.709
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.662 −1.804
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.662 −1.804
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 166.996 5.561
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 76.657 0
Passiver i alt 1.983.241 26.422
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt