Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 7. maijā

2010. gada 11. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 7. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 169.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 308.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.4 mljrd. euro (līdz 802.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.4 mljrd. euro (līdz 98.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14.1 mljrd. euro (līdz 478 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 5. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 75.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 90.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 282 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 251.6 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 7. maijā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 51.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 25.3 mljrd. euro (līdz 172.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,698 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 209,604 −2,091
2.1 SVF debitoru parādi 66,485 −32
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,120 −2,058
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,760 1,544
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,827 −676
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,827 −676
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 759,976 16,345
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 90,317 14,720
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 667,245 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,382 1,628
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 33 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 33,947 1,199
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 360,184 5,440
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 51,648 1,405
7.2 Pārējie vērtspapīri 308,536 4,035
8 Valdības parāds euro 35,576 0
9 Pārējie aktīvi 251,669 4,662
Kopā aktīvi 1,983,241 26,422
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 802,585 4,440
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 454,177 5,071
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 172,162 −25,334
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 282,013 30,404
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 625 136
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 107,857 −5,229
5.1 Saistības pret valdību 98,584 −6,359
5.2 Pārējās saistības 9,272 1,130
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 56,658 16,538
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,786 1,709
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,662 −1,804
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,662 −1,804
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 166,996 5,561
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 76,657 0
Kopā pasīvi 1,983,241 26,422
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem