Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 mei 2010

11 mei 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 mei 2010 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 169,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 4 miljard naar EUR 308,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,4 miljard naar EUR 802,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,4 miljard naar EUR 98,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14,1 miljard naar EUR 478 miljard. Op woensdag 5 mei 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 75,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 90,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,4 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 282 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 251,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 7 mei 2010 met EUR 1,4 miljard naar EUR 51,6 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 25,3 miljard naar EUR 172,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.698 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 209.604 −2.091
2.1 Vorderingen op het IMF 66.485 −32
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.120 −2.058
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.760 1.544
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.827 −676
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.827 −676
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 759.976 16.345
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 90.317 14.720
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 667.245 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.382 1.628
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 33 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.947 1.199
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 360.184 5.440
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 51.648 1.405
7.2 Overige waardepapieren 308.536 4.035
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.576 0
9 Overige activa 251.669 4.662
Totaal activa 1.983.241 26.422
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 802.585 4.440
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 454.177 5.071
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 172.162 −25.334
2.2 Depositofaciliteit 282.013 30.404
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 625 136
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.857 −5.229
5.1 Overheid 98.584 −6.359
5.2 Overige verplichtingen 9.272 1.130
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.658 16.538
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.786 1.709
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.662 −1.804
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.662 −1.804
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 166.996 5.561
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 76.657 0
Totaal passiva 1.983.241 26.422
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media