Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. máju 2010

11. mája 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. mája 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,5 mld. EUR na 169,9 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 4 mld. EUR na 308,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,4 mld. EUR na 802,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,4 mld. EUR na 98,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 14,1 mld. EUR na 478 mld. EUR. V stredu 5. mája 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 75,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 90,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 282 mld. EUR (v porovnaní s 251,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 7. mája 2010 zvýšil o 1,4 mld. EUR na 51,6 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 25,3 mld. EUR na 172,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 698 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 209 604 −2 091
2.1 Pohľadávky voči MMF 66 485 −32
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 120 −2 058
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 760 1 544
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 827 −676
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 827 −676
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 759 976 16 345
5.1 Hlavné refinančné operácie 90 317 14 720
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 667 245 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 382 1 628
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 33 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 947 1 199
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 360 184 5 440
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 51 648 1 405
7.2 Ostatné cenné papiere 308 536 4 035
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 576 0
9 Ostatné aktíva 251 669 4 662
Úhrn aktív 1 983 241 26 422
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 802 585 4 440
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 454 177 5 071
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 172 162 −25 334
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 282 013 30 404
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 625 136
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 107 857 −5 229
5.1 Verejná správa 98 584 −6 359
5.2 Ostatné záväzky 9 272 1 130
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 56 658 16 538
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 786 1 709
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 662 −1 804
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 662 −1 804
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 166 996 5 561
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 76 657 0
Úhrn pasív 1 983 241 26 422
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá