Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 януари 2010 г.

26 януари 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 22 януари 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,8 млрд. евро до 158,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
20 януари 2010 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 2,2 млрд. швейцарски франка 0,8 млрд. швейцарски франка
21 януари 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,2 млрд. щатски долара 0,08 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутните суапове в евро/швейцарски франкове не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Както бе съобщено на 18 януари 2010 г., тези операции за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове ще бъдат прекратени от 31 януари 2010 г.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 296,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 4,6 млрд. евро до 783,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14 млрд. евро до 124,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 90,1 млрд. евро до 577,8 млрд. евро. На 20 януари 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 60,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 58 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 2,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 5,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 143,1 млрд. евро (при 232,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 2,2 млрд. евро до 32,1 млрд. евро през седмицата, която приключва на 22 януари 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 81,9 млрд. евро до 244,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 918 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 195 138 −1 273
2.1 Вземания от МВФ 62 822 6
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 316 −1 279
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 812 −358
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 395 71
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 395 71
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 720 920 1 045
5.1 Основни операции по рефинансиране 58 629 −2 078
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 662 188 3 085
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 83 37
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 28 468 1 204
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 328 848 1 675
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 32 054 2 160
7.2 Други ценни книжа 296 793 −485
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 171 0
9 Други активи 248 673 −2 627
Общо активи 1 870 342 −264
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 783 351 −4 552
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 387 294 −7 222
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 244 221 81 861
2.2 Депозитно улеснение 143 073 −89 074
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −10
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 293 −224
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 133 000 13 906
5.1 Сектор „Държавно управление“ 124 445 13 980
5.2 Други задължения 8 554 −74
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 016 −2 388
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 967 −26
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 428 −787
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 428 −787
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 166 502 1 029
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 74 028 1
Общо пасиви 1 870 342 −264
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите