SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. januar 2010

26. januar 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. januar 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,8 mia. euro til 158,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
20. januar 2010 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 2,2 mia. CHF 0,8 mia.
21. januar 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,2 mia. USD 0,08 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Som meddelt den 18. januar 2010, bliver disse likviditetstilførende operationer i schweiziske franc ikke længere udført efter den 31. januar 2010.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 296,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,6 mia. euro til 783,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14 mia. euro til 124,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 90,1 mia. euro til 577,8 mia. euro. Onsdag den 20. januar 2010 udløb en primær markedsoperation på 60,1 mia. euro, og en ny på 58 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 2,7 mia. euro, og en ny på 5,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 143,1 mia. euro (mod 232,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,2 mia. euro til 32,1 mia. euro i ugen, der sluttede den 22. januar 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 81,9 mia. euro til 244,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.918 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 195.138 −1.273
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.822 6
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.316 −1.279
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.812 −358
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.395 71
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.395 71
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 720.920 1.045
5.1 Primære markedsoperationer 58.629 −2.078
5.2 Langfristede markedsoperationer 662.188 3.085
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 83 37
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 19 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.468 1.204
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 328.848 1.675
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 32.054 2.160
7.2 Andre værdipapirer 296.793 −485
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.171 0
9 Andre aktiver 248.673 −2.627
Aktiver i alt 1.870.342 −264
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 783.351 −4.552
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 387.294 −7.222
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 244.221 81.861
2.2 Indlånsfacilitet 143.073 −89.074
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 293 −224
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 133.000 13.906
5.1 Offentlig forvaltning og service 124.445 13.980
5.2 Andre forpligtelser 8.554 −74
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.016 −2.388
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.967 −26
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.428 −787
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.428 −787
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 166.502 1.029
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 74.028 1
Passiver i alt 1.870.342 −264
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt