Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. januarja 2010

26. januar 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. januarja 2010, je ostalo stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 158,3 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
20. januar 2010 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 2,2 mrd CHF 0,8 mrd CHF
21. januar 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,2 mrd USD 0,08 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Transakcija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Kot je bilo najavljeno 18. januarja 2010, se operacije povečevanja likvidnosti v švicarskih frankih po 31. januarju 2010 ne bodo več izvajale.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 296,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,6 milijarde EUR na 783,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14 milijard EUR na 124,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 90,1 milijarde EUR na 577,8 milijarde EUR. V sredo, 20. januarja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 60,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 58 milijard EUR. Na isti dan je zapadla tudi operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 2,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 5,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 143,1 milijarde EUR (v primerjavi z 232,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 22. januarja 2010, povečala za 2,2 milijarde EUR na 32,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 81,9 milijarde EUR na 244,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.918 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 195.138 −1.273
2.1 Terjatve do MDS 62.822 6
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.316 −1.279
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.812 −358
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.395 71
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.395 71
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 720.920 1.045
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 58.629 −2.078
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 662.188 3.085
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 83 37
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 19 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 28.468 1.204
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 328.848 1.675
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 32.054 2.160
7.2 Drugi vrednostni papirji 296.793 −485
8 Dolg širše države v EUR 36.171 0
9 Druga sredstva 248.673 −2.627
Skupaj sredstva 1.870.342 −264
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 783.351 −4.552
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 387.294 −7.222
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 244.221 81.861
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 143.073 −89.074
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 293 −224
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 133.000 13.906
5.1 Širša država 124.445 13.980
5.2 Druge obveznosti 8.554 −74
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.016 −2.388
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.967 −26
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.428 −787
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.428 −787
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 166.502 1.029
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 74.028 1
Skupaj obveznosti 1.870.342 −264
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije