Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. lednu 2010

26. ledna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. ledna 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,8 mld. EUR na 158,3 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
20. ledna 2010 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 2,2 mld. CHF 0,8 mld. CHF
21. ledna 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,2 mld. USD 0,08 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnové swapové transakce v eurech a švýcarských francích neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Jak bylo oznámeno 18. ledna 2010, tyto transakce na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích nebudou po 31. lednu 2010 již dále prováděny.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 296,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 4,6 mld. EUR na 783,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14 mld. EUR na 124,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 90,1 mld. EUR na 577,8 mld. EUR. Ve středu 20. ledna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 60,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 58 mld. EUR. V tentýž byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 2,7 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 5,7 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 143,1 mld. EUR (oproti 232,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 22. ledna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 2,2 mld. EUR na 32,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 81,9 mld. EUR na 244,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 918 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 195 138 −1 273
2.1 Pohledávky za MMF 62 822 6
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 316 −1 279
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 812 −358
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 395 71
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 395 71
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 720 920 1 045
5.1 Hlavní refinanční operace 58 629 −2 078
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 662 188 3 085
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 83 37
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 19 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 468 1 204
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 328 848 1 675
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 32 054 2 160
7.2 Ostatní cenné papíry 296 793 −485
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 171 0
9 Ostatní aktiva 248 673 −2 627
Aktiva celkem 1 870 342 −264
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 783 351 −4 552
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 387 294 −7 222
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 244 221 81 861
2.2 Vkladová facilita 143 073 −89 074
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 293 −224
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 133 000 13 906
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 124 445 13 980
5.2 Ostatní závazky 8 554 −74
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 016 −2 388
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 967 −26
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 428 −787
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 428 −787
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 166 502 1 029
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 74 028 1
Pasiva celkem 1 870 342 −264
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média