Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. januáru 2010

26. januára 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. januára 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,8 mld. EUR na 158,3 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
20. januára 2010 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 2,2 mld. CHF 0,8 mld. CHF
21. januára 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,2 mld. USD 0,08 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému. V súlade s oznámením z 18. januára 2010 sa tieto operácie na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch už po 31. januári 2010 nebudú uskutočňovať.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,5 mld. EUR na 296,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,6 mld. EUR na 783,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14 mld. EUR na 124,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 90,1 mld. EUR na 577,8 mld. EUR. V stredu 20. januára 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 60,1 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 58 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 2,7 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v objeme 5,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 143,1 mld. EUR (v porovnaní s 232,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 22. januára 2010 zvýšil o 2,2 mld. EUR na 32,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 81,9 mld. EUR na 244,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 918 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 195 138 −1 273
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 822 6
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 316 −1 279
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 812 −358
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 395 71
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 395 71
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 720 920 1 045
5.1 Hlavné refinančné operácie 58 629 −2 078
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 662 188 3 085
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 83 37
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 19 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 468 1 204
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 328 848 1 675
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 32 054 2 160
7.2 Ostatné cenné papiere 296 793 −485
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 171 0
9 Ostatné aktíva 248 673 −2 627
Úhrn aktív 1 870 342 −264
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 783 351 −4 552
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 387 294 −7 222
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 244 221 81 861
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 143 073 −89 074
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 293 −224
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 133 000 13 906
5.1 Verejná správa 124 445 13 980
5.2 Ostatné záväzky 8 554 −74
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 016 −2 388
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 967 −26
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 428 −787
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 428 −787
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 166 502 1 029
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 74 028 1
Úhrn pasív 1 870 342 −264
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá