Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 januari 2010

26 januari 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 januari 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 158,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
20 januari 2010 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 2,2 miljard CHF 0,8 miljard
21 januari 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,2 miljard USD 0,08 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswaps hadden geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Zoals aangekondigd op 18 januari 2010 zullen deze in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende transacties na 31 januari 2010 niet langer worden uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 296,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,6 miljard naar EUR 783,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14 miljard naar EUR 124,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 90,1 miljard naar EUR 577,8 miljard. Op woensdag 20 januari 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 60,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 58 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 2,7 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 5,7 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 143,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 232,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 22 januari 2010 met EUR 2,2 miljard naar EUR 32,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 81,9 miljard naar EUR 244,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.918 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 195.138 −1.273
2.1 Vorderingen op het IMF 62.822 6
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.316 −1.279
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.812 −358
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.395 71
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.395 71
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 720.920 1.045
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 58.629 −2.078
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 662.188 3.085
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 83 37
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 19 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 28.468 1.204
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 328.848 1.675
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 32.054 2.160
7.2 Overige waardepapieren 296.793 −485
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.171 0
9 Overige activa 248.673 −2.627
Totaal activa 1.870.342 −264
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 783.351 −4.552
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 387.294 −7.222
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 244.221 81.861
2.2 Depositofaciliteit 143.073 −89.074
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 293 −224
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 133.000 13.906
5.1 Overheid 124.445 13.980
5.2 Overige verplichtingen 8.554 −74
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.016 −2.388
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.967 −26
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.428 −787
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.428 −787
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 166.502 1.029
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 74.028 1
Totaal passiva 1.870.342 −264
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media