Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 22. janvārī

2010. gada 26. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 22. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 158.3 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 20. janvāris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.2 mljrd. Šveices franku 0.8 mljrd. Šveices franku
2010. gada 21. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.2 mljrd. ASV dolāru 0.08 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Kā tika ziņots 2010. gada 18. janvārī, likviditāti palielinošās operācijas Šveices frankos netiks veiktas pēc 2010. gada 31. janvāra.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 296.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.6 mljrd. euro (līdz 783.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14 mljrd. euro (līdz 124.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 90.1 mljrd. euro (līdz 577.8 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 20. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 60.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 58 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 2.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 5.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 143.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 232.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 22. janvārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 32.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 81.9 mljrd. euro (līdz 244.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,918 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 195,138 −1,273
2.1 SVF debitoru parādi 62,822 6
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,316 −1,279
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,812 −358
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,395 71
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,395 71
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 720,920 1,045
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 58,629 −2,078
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 662,188 3,085
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 83 37
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 19 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 28,468 1,204
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 328,848 1,675
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 32,054 2,160
7.2 Pārējie vērtspapīri 296,793 −485
8 Valdības parāds euro 36,171 0
9 Pārējie aktīvi 248,673 −2,627
Kopā aktīvi 1,870,342 −264
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 783,351 −4,552
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 387,294 −7,222
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 244,221 81,861
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 143,073 −89,074
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 293 −224
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 133,000 13,906
5.1 Saistības pret valdību 124,445 13,980
5.2 Pārējās saistības 8,554 −74
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,016 −2,388
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,967 −26
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,428 −787
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,428 −787
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 166,502 1,029
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 74,028 1
Kopā pasīvi 1,870,342 −264
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem