Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 stycznia 2010 r.

26 stycznia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22 stycznia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,8 mld euro do poziomu 158,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
20 stycznia 2010 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 2,2 mld CHF 0,8 mld CHF
21 stycznia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 1,2 mld USD 0,08 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swapy walutowe EUR/CHF nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Jak zapowiedziano 18 stycznia 2010 r., po 31 stycznia 2010 r. nie będzie się już prowadzić transakcji zasilających w płynność we frankach szwajcarskich.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld euro do poziomu 296,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,6 mld euro do poziomu 783,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14 mld euro do poziomu 124,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 90,1 mld euro do poziomu 577,8 mld euro. W środę 20 stycznia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 60,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 58 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 2,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 5,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 143,1 mld euro (w porównaniu z 232,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 22 stycznia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,2 mld euro do poziomu 32,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 81,9 mld euro do poziomu 244,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.918 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 195.138 −1.273
2.1 Należności od MFW 62.822 6
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 132.316 −1.279
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.812 −358
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.395 71
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.395 71
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 720.920 1.045
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 58.629 −2.078
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 662.188 3.085
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 83 37
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.468 1.204
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 328.848 1.675
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 32.054 2.160
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 296.793 −485
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.171 0
9 Pozostałe aktywa 248.673 −2.627
Aktywa razem 1.870.342 −264
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 783.351 −4.552
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 387.294 −7.222
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 244.221 81.861
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 143.073 −89.074
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 293 −224
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 133.000 13.906
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 124.445 13.980
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.554 −74
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.016 −2.388
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.967 −26
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.428 −787
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.428 −787
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 166.502 1.029
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 74.028 1
Pasywa razem 1.870.342 −264
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami