Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 юли 2009 г.

4 август 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 6 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 31 юли 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,8 млрд. евро до 198,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
29 юли 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 20,5 млрд. швейцарски франка 18,9 млрд. швейцарски франка
30 юли 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 42,4 млрд. щатски долара 39,8 млрд. щатски долара
30 юли 2009 г. 28-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,2 млрд. щатски долара 0,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (т. 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 302,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 4,3 млрд. евро до 772,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 15,5 млрд. евро до 141,6 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 27,5 млрд. евро до 567 млрд. евро. На 29 юли 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 88,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 94,8 млрд. евро. На 30 юли 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 30,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 9,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 208,7 млрд. евро (при 195,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), се увеличават с 1,3 млрд. евро до 4,2 млрд. евро през седмицата, която приключва на 31 юли 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 8,4 млрд. евро до 186,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 120 −6
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 614 −12
2.1 Вземания от МВФ 17 108 268
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 506 −280
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 61 226 −1 413
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 712 −1 235
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 712 −1 235
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 775 730 −14 117
5.1 Основни операции по рефинансиране 94 780 6 507
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 680 780 −20 676
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 151 55
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 −3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 301 312
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 306 611 992
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 232 1 332
7.2 Други ценни книжа 302 379 −340
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 239 548 1 723
Общо активи 1 854 093 −13 756
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 772 801 4 356
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 394 844 5 033
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 186 105 −8 388
2.2 Депозитно улеснение 208 737 13 422
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 298 38
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 151 699 −15 545
5.1 Сектор „Държавно управление“ 141 649 −15 525
5.2 Други задължения 10 050 −20
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 98 261 −8 767
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 207 −1 218
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 993 1 606
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 993 1 606
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 436 0
10 Други задължения 152 799 742
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 958 −1
Общо пасиви 1 854 093 −13 756
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите