Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. julija 2009

4. avgust 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. julija 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 6 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1,8 milijarde EUR na 198,2 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
29. julij 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 20,5 mrd CHF 18,9 mrd CHF
30. julij 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 42,4 mrd USD 39,8 mrd USD
30. julij 2009 28-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,2 mrd USD 0,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 302,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,3 milijarde EUR na 772,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 15,5 milijarde EUR na 141,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 27,5 milijarde EUR na 567 milijard EUR. V sredo, 29. julija 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 88,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 94,8 milijarde EUR. V četrtek, 30. julija 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30,2 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 9,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 208,7 milijarde EUR (v primerjavi s 195,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 31. julija 2009, povečala za 1,3 milijarde EUR na 4,2 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,4 milijarde EUR na 186,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.120 −6
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.614 −12
2.1 Terjatve do MDS 17.108 268
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.506 −280
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 61.226 −1.413
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.712 −1.235
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.712 −1.235
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 775.730 −14.117
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 94.780 6.507
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 680.780 −20.676
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 151 55
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 19 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.301 312
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 306.611 992
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.232 1.332
7.2 Drugi vrednostni papirji 302.379 −340
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 239.548 1.723
Skupaj sredstva 1.854.093 −13.756
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 772.801 4.356
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 394.844 5.033
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 186.105 −8.388
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 208.737 13.422
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 298 38
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 151.699 −15.545
5.1 Širša država 141.649 −15.525
5.2 Druge obveznosti 10.050 −20
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 98.261 −8.767
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.207 −1.218
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.993 1.606
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.993 1.606
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.436 0
10 Druge obveznosti 152.799 742
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.958 −1
Skupaj obveznosti 1.854.093 −13.756
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije