Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 juli 2009

4 augustus 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 31 juli 2009 was de daling van EUR 6 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,8 miljard naar EUR 198,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
29 juli 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 20,5 miljard CHF 18,9 miljard
30 juli 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 42,4 miljard USD 39,8 miljard
30 juli 2009 28-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,2 miljard USD 0,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 302,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,3 miljard naar EUR 772,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 15,5 miljard naar EUR 141,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 27,5 miljard naar EUR 567 miljard. Op woensdag 29 juli 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 88,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 94,8 miljard verrekend. Op donderdag 30 juli 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 9,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 208,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 195,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 31 juli 2009 met EUR 1,3 miljard naar EUR 4,2 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,4 miljard naar EUR 186,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.120 −6
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.614 −12
2.1 Vorderingen op het IMF 17.108 268
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.506 −280
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 61.226 −1.413
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.712 −1.235
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.712 −1.235
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 775.730 −14.117
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 94.780 6.507
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 680.780 −20.676
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 151 55
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 19 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.301 312
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 306.611 992
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 4.232 1.332
7.2 Overige waardepapieren 302.379 −340
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 239.548 1.723
Totaal activa 1.854.093 −13.756
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 772.801 4.356
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 394.844 5.033
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 186.105 −8.388
2.2 Depositofaciliteit 208.737 13.422
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 298 38
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 151.699 −15.545
5.1 Overheid 141.649 −15.525
5.2 Overige verplichtingen 10.050 −20
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.261 −8.767
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.207 −1.218
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.993 1.606
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.993 1.606
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.436 0
10 Overige passiva 152.799 742
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.958 −1
Totaal passiva 1.854.093 −13.756
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media