Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 31. jūlijā

2009. gada 4. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 31. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 6 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 198.2 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 29. jūlijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 20.5 mljrd. Šveices franku 18.9 mljrd. Šveices franku
2009. gada 30. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 42.4 mljrd. ASV dolāru 39.8 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 30. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 28 dienas 0.2 mljrd. ASV dolāru 0.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 302.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.3 mljrd. euro (līdz 772.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.5 mljrd. euro (līdz 141.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 27.5 mljrd. euro (līdz 567 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 29. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 88.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 94.8 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 30. jūlijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 30.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 9.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā– 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 208.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 195.3 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 31. jūlijā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 4.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.4 mljrd. euro (līdz 186.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,120 −6
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,614 −12
2.1 SVF debitoru parādi 17,108 268
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,506 −280
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 61,226 −1,413
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,712 −1,235
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,712 −1,235
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 775,730 −14,117
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 94,780 6,507
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 680,780 −20,676
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 151 55
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 19 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,301 312
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 306,611 992
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 4,232 1,332
7.2 Pārējie vērtspapīri 302,379 −340
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 239,548 1,723
Kopā aktīvi 1,854,093 −13,756
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 772,801 4,356
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 394,844 5,033
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 186,105 −8,388
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 208,737 13,422
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 298 38
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 151,699 −15,545
5.1 Saistības pret valdību 141,649 −15,525
5.2 Pārējās saistības 10,050 −20
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 98,261 −8,767
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,207 −1,218
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,993 1,606
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,993 1,606
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,436 0
10 Pārējās saistības 152,799 742
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,958 −1
Kopā pasīvi 1,854,093 −13,756
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem