SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. juli 2009

4. august 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 31. juli 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 6 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,8 mia. euro til 198,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
29. juli 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 20,5 mia. CHF 18,9 mia.
30. juli 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 42,4 mia. USD 39,8 mia.
30. juli 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 28 dage USD 0,2 mia. USD 0,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som ikke holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 302,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,3 mia. euro til 772,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 15,5 mia. euro til 141,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 27,5 mia. euro til 567 mia. euro. Onsdag den 29. juli 2009 udløb en primær markedsoperation på 88,3 mia. euro, og en ny på 94,8 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 30. juli 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 30,2 mia. euro, og en ny på 9,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 208,7 mia. euro (mod 195,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,3 mia. euro til 4,2 mia. euro i ugen, der sluttede den 31. juli 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,4 mia. euro til 186,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.120 −6
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.614 −12
2.1 Tilgodehavender hos IMF 17.108 268
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.506 −280
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 61.226 −1.413
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.712 −1.235
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.712 −1.235
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 775.730 −14.117
5.1 Primære markedsoperationer 94.780 6.507
5.2 Langfristede markedsoperationer 680.780 −20.676
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 151 55
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 19 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.301 312
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 306.611 992
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.232 1.332
7.2 Andre værdipapirer 302.379 −340
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 239.548 1.723
Aktiver i alt 1.854.093 −13.756
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 772.801 4.356
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 394.844 5.033
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 186.105 −8.388
2.2 Indlånsfacilitet 208.737 13.422
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 298 38
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 151.699 −15.545
5.1 Offentlig forvaltning og service 141.649 −15.525
5.2 Andre forpligtelser 10.050 −20
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 98.261 −8.767
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.207 −1.218
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.993 1.606
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.993 1.606
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.436 0
10 Andre forpligtelser 152.799 742
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.958 −1
Passiver i alt 1.854.093 −13.756
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt