Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. júlu 2009

4. augusta 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 31. júla 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 6 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1,8 mld. EUR na 198,2 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
29. júla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 20,5 mld. CHF 18,9 mld. CHF
30. júla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 42,4 mld. USD 39,8 mld. USD
30. júla 2009 28-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,2 mld. USD 0,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,3 mld. EUR na 302,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 4,3 mld. EUR na 772,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 15,5 mld. EUR na 141,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 27,5 mld. EUR na 567 mld. EUR. V stredu 29. júla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 88,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 94,8 mld. EUR. Vo štvrtok 30. júla 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 30,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 9,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 208,7 mld. EUR (v porovnaní so 195,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 31. júla 2009 zvýšil o 1,3 mld. EUR na 4,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 8,4 mld. EUR na 186,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 120 −6
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 614 −12
2.1 Pohľadávky voči MMF 17 108 268
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 506 −280
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 61 226 −1 413
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 712 −1 235
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 712 −1 235
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 775 730 −14 117
5.1 Hlavné refinančné operácie 94 780 6 507
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 680 780 −20 676
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 151 55
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 19 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 301 312
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 306 611 992
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 232 1 332
7.2 Ostatné cenné papiere 302 379 −340
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 239 548 1 723
Úhrn aktív 1 854 093 −13 756
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 772 801 4 356
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 394 844 5 033
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 186 105 −8 388
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 208 737 13 422
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 298 38
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 151 699 −15 545
5.1 Verejná správa 141 649 −15 525
5.2 Ostatné záväzky 10 050 −20
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 98 261 −8 767
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 207 −1 218
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 993 1 606
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 993 1 606
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 436 0
10 Ostatné pasíva 152 799 742
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 958 −1
Úhrn pasív 1 854 093 −13 756
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá