Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 lipca 2009 r.

4 sierpnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 31 lipca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 6 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,8 mld euro do poziomu 198,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
29 lipca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 20,5 mld CHF 18,9 mld CHF
30 lipca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 42,4 mld USD 39,8 mld USD
30 lipca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 28 dni 0,2 mld USD 0,1 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld euro do poziomu 302,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,3 mld euro do poziomu 772,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 15,5 mld euro do poziomu 141,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 27,5 mld euro do poziomu 567 mld euro. W środę 29 lipca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 88,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 94,8 mld euro. W czwartek 30 lipca 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 9,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 208,7 mld euro (w porównaniu z 195,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu kończącym się 31 lipca 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 4,2 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,4 mld euro do poziomu 186,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.120 −6
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.614 −12
2.1 Należności od MFW 17.108 268
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.506 −280
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 61.226 −1.413
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.712 −1.235
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.712 −1.235
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 775.730 −14.117
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 94.780 6.507
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 680.780 −20.676
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 151 55
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.301 312
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 306.611 992
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.232 1.332
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 302.379 −340
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 239.548 1.723
Aktywa razem 1.854.093 −13.756
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 772.801 4.356
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 394.844 5.033
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 186.105 −8.388
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 208.737 13.422
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 298 38
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 151.699 −15.545
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 141.649 −15.525
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.050 −20
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 98.261 −8.767
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.207 −1.218
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.993 1.606
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.993 1.606
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.436 0
10 Pozostałe pasywa 152.799 742
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.958 −1
Pasywa razem 1.854.093 −13.756
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami