Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 juli 2009

4 augusti 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 31 juli 2009 motsvarade minskningen på 6 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 198,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
29 juli 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 20,5 miljarder CHF 18,9 miljarder CHF
30 juli 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 42,4 miljarder USD 39,8 miljarder USD
30 juli 2009 28-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,2 miljarder USD 0,1 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 302,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,3 miljarder EUR till 772,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 15,5 miljarder EUR till 141,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 27,5 miljarder EUR till 567 miljarder EUR. Onsdagen den 29 juli 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 88,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 94,8 miljarder EUR. Torsdagen den 30 juli 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 30,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 9,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 208,7 miljarder EUR (jämfört med 195,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 4,2 miljard EUR för den vecka som slutade den 31 juli 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 8,4 miljarder EUR till 186,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.120 −6
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.614 −12
2.1 Fordringar på IMF 17.108 268
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.506 −280
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 61.226 −1.413
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.712 −1.235
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.712 −1.235
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 775.730 −14.117
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 94.780 6.507
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 680.780 −20.676
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 151 55
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 19 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.301 312
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 306.611 992
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 4.232 1.332
7.2 Andra värdepapper 302.379 −340
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 239.548 1.723
Summa tillgångar 1.854.093 −13.756
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 772.801 4.356
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 394.844 5.033
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 186.105 −8.388
2.2 Inlåningsfacilitet 208.737 13.422
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 298 38
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 151.699 −15.545
5.1 Offentliga sektorn 141.649 −15.525
5.2 Övriga skulder 10.050 −20
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 98.261 −8.767
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.207 −1.218
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.993 1.606
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.993 1.606
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.436 0
10 Övriga skulder 152.799 742
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.958 −1
Summa skulder 1.854.093 −13.756
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media