Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. červenci 2009

4. srpna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. července 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 6 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,8 mld. EUR na 198,2 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
29. července 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 20,5 mld. CHF 18,9 mld. CHF
30. července 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 42,4 mld. USD 39,8 mld. USD
30. července 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 28 dní 0,2 mld. USD 0,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 302,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 4,3 mld. EUR na 772,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 15,5 mld. EUR na 141,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 27,5 mld. EUR na 567 mld. EUR. Ve středu 29. července 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 88,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 94,8 mld. EUR. Ve čtvrtek 30. července 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 9,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 208,7 mld. EUR (ve srovnání se 195,3 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 31. července 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,3 mld. EUR na 4,2 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,4 mld. EUR na 186,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 120 −6
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 614 −12
2.1 Pohledávky za MMF 17 108 268
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 506 −280
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 61 226 −1 413
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 712 −1 235
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 712 −1 235
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 775 730 −14 117
5.1 Hlavní refinanční operace 94 780 6 507
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 680 780 −20 676
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 151 55
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 19 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 301 312
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 306 611 992
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 232 1 332
7.2 Ostatní cenné papíry 302 379 −340
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 239 548 1 723
Aktiva celkem 1 854 093 −13 756
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 772 801 4 356
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 394 844 5 033
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 186 105 −8 388
2.2 Vkladová facilita 208 737 13 422
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 298 38
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 151 699 −15 545
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 141 649 −15 525
5.2 Ostatní závazky 10 050 −20
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 98 261 −8 767
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 207 −1 218
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 993 1 606
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 993 1 606
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 436 0
10 Ostatní pasiva 152 799 742
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 958 −1
Pasiva celkem 1 854 093 −13 756
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média