Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 юни 2008 г.

10 юни 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 30 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 6 юни 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 167,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. На 5 юни 2008 г. настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 25 млрд. щатски долара и беше договорена нова на стойност 25 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 114,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3,6 млрд. евро до 675,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 5,1 млрд. евро до 59,6 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 17,8 млрд. евро до 438 млрд. евро. На 4 юни 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 170 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 153 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро, което е приблизително същата стойност като през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 12,4 млрд. евро до 195,1 млрд. евро.

Други въпроси

По отношение на консолидирания финансов отчет на Евросистемата към 30 май 2008 г. (публикуван на 3 юни 2008 г.) следва да се отбележи, че вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута (т. 2 от активите) следва да показва баланс от 136 603 млн. евро, вместо 136 301 млн. евро, както и задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута (т. 8 от пасивите) следва да се чете като 16 817 млн. евро, вместо 16 514 млн. евро.

Следователно реалните промени в тези позиции на седмична основа представляват намаление от съответно 399 млн. евро и 230 млн. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 515 −30
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 204 −399
2.1 Вземания от МВФ 9 427 −7
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 126 777 −392
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 300 357
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 077 −536
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 077 −536
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 438 030 −17 791
5.1 Основни операции по рефинансиране 153 000 −17 002
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 285 027 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −791
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 31 396 −699
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 114 943 943
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 007 0
9 Други активи 369 274 2 352
Общо активи 1 407 746 −15 803
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 675 558 3 551
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 195 146 −12 436
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 195 069 −12 447
2.2 Депозитно улеснение 70 15
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 156 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 66 496 −5 420
5.1 Сектор „Държавно управление“ 59 587 −5 103
5.2 Други задължения 6 909 −317
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 72 348 −1 025
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 396 116
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 587 −230
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 587 −230
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 146 008 −92
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 672 −267
Общо пасиви 1 407 746 −15 803
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите