Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. júnu 2008

10. júna 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. júna 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 30 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 167,4 mld. EUR. Vo štvrtok 5. júna 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch vo výške 25 mld. USD a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške so splatnosťou 28 dní. Ide o obchody Eurosystému v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou – swapovou linkou – medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 0,9 mld. EUR na 114,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,6 mld. EUR na 675,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 5,1 mld. EUR na 59,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 17,8 mld. EUR na 438 mld. EUR. V stredu 4. júna 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 170 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 153 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 12,4 mld. EUR na 195,1 mld. EUR.

Iné

Pokiaľ ide o konsolidovaný týždenný finančný výkaz Eurosystému k 30. máju 2008 (vydaný 3. júna 2008), treba poznamenať, že pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene (položka 2 na strane aktív) v skutočnosti dosiahli 136 603 mil. EUR namiesto 136 301 mil. EUR, a  záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene (položka 8 na strane pasív) v skutočnosti predstavovali 16 817 mil. EUR, a nie 16 514 mil. EUR.

To znamená, že ich skutočné zmeny oproti minulému týždňu predstavovali pokles o 399 mil. EUR, resp. 230 mil. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 515 −30
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 204 −399
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 427 −7
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 126 777 −392
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 300 357
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 077 −536
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 077 −536
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 438 030 −17 791
5.1 Hlavné refinančné obchody 153 000 −17 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 285 027 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −791
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 396 −699
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 114 943 943
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 007 0
9 Ostatné aktíva 369 274 2 352
Úhrn aktív 1 407 746 −15 803
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 675 558 3 551
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 195 146 −12 436
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 195 069 −12 447
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 70 15
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 156 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 66 496 −5 420
5.1 Verejná správa 59 587 −5 103
5.2 Ostatné záväzky 6 909 −317
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 72 348 −1 025
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 396 116
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 587 −230
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 587 −230
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 146 008 −92
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 672 −267
Úhrn pasív 1 407 746 −15 803
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá