Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. junija 2008

10. junij 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. junija 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 30 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 167,4 milijarde EUR. V četrtek, 5. junija 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 25 milijard USD, poravnana je bila nova v višini 25 milijard USD z zapadlostjo 28 dni. Ti operaciji je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 114,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,6 milijarde EUR na 675,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,1 milijarde EUR na 59,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 17,8 milijarde EUR na 438 milijard EUR. V sredo, 4. junija 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 170 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 153 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 12,4 milijarde EUR na 195,1 milijarde EUR.

Drugo

V zvezi s konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 30. maja 2008 (objavljen 3. junija 2008) je treba opozoriti, da bi moralo stanje terjatev do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti (postavka sredstev 2) znašati 136.603 milijonov EUR in ne 136.301 milijon EUR ter da bi morale obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti (postavka obveznosti 8) znašati 16.817 milijonov EUR in ne 16.514 milijonov EUR.

Tako dejanske spremembe v teh postavkah glede na predhodni teden predstavljajo zmanjšanje v višini 399 milijonov EUR oziroma 230 milijonov EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.515 −30
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.204 −399
2.1 Terjatve do MDS 9.427 −7
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 126.777 −392
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.300 357
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.077 −536
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.077 −536
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 438.030 −17.791
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 153.000 −17.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 285.027 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −791
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 31.396 −699
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 114.943 943
8 Dolg širše države v EUR 38.007 0
9 Druga sredstva 369.274 2.352
Skupaj sredstva 1.407.746 −15.803
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 675.558 3.551
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 195.146 −12.436
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 195.069 −12.447
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 70 15
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 156 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 66.496 −5.420
5.1 Širša država 59.587 −5.103
5.2 Druge obveznosti 6.909 −317
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 72.348 −1.025
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.396 116
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.587 −230
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.587 −230
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 146.008 −92
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.672 −267
Skupaj obveznosti 1.407.746 −15.803
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije