Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 juni 2008

10 juni 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 6 juni 2008 motsvarade minskningen på 30 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 167,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner. Torsdagen den 5 juni 2008 förföll en likvidiserande transaktion på 25 miljarder USD och ersattes med en på 25 miljarder USD med en löptid på 28 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System).

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 114,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,6 miljarder EUR till 675,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,1 miljarder EUR till 59,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 17,8 miljarder EUR till 438 miljarder EUR. Onsdagen den 4 juni 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 170 miljarder EUR och ersattes med en ny på 153 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,4 miljarder EUR till 195,1 EUR.

Övriga frågor

Observera att avseende Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkningen per den 30 maj 2008 (publicerad den 3 juni 2008) skulle fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet (post 2 på tillgångssidan) ha varit 136 603 miljoner EUR istället för 136 301 miljoner EUR medan skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet (post 8 på skuldsidan) skulle ha varit 16 817 miljoner EUR istället för 16 541 miljoner EUR.

Således är den aktuella förändringen i dessa poster från vecka till vecka en minskning på 399 miljoner EUR respektive 230 miljoner EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.515 −30
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.204 −399
2.1 Fordringar på IMF 9.427 −7
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 126.777 −392
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.300 357
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.077 −536
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.077 −536
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 438.030 −17.791
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 153.000 −17.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 285.027 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −791
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.396 −699
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 114.943 943
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.007 0
9 Övriga tillgångar 369.274 2.352
Summa tillgångar 1.407.746 −15.803
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 675.558 3.551
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 195.146 −12.436
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 195.069 −12.447
2.2 Inlåningsfacilitet 70 15
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 156 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 66.496 −5.420
5.1 Offentliga sektorn 59.587 −5.103
5.2 Övriga skulder 6.909 −317
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 72.348 −1.025
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.396 116
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.587 −230
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.587 −230
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 146.008 −92
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.672 −267
Summa skulder 1.407.746 −15.803
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media