Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 6ης Ιουνίου 2008

10 Ιουνίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 6 Ιουνίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 30 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 167,4 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου. Την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 έληξε μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 25 δισεκ. δολαρίων, και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 25 δισεκ. δολαρίων με διάρκεια 28 ημερών. Οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 114,9 δισεκ. ευρώ. Τα  τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,6 δισεκ. ευρώ σε 675,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5,1 δισεκ. ευρώ σε 59,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 17,8 δισεκ. ευρώ σε 438 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 170 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 153 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ, περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 12,4 δισεκ. ευρώ σε 195,1 δισεκ. ευρώ.

Λοιπά ζητήματα

Σε σχέση με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ής Μαΐου 2008 (που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουνίου 2008) πρέπει να επισημανθεί ότι το υπόλοιπο των απαιτήσεων σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ (στοιχείο 2 του ενεργητικού) θα έπρεπε να είναι 136.603 εκατ. ευρώ, αντί για 136.301 εκατ. ευρώ, και ότι οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ (στοιχείο 8 του παθητικού) θα έπρεπε να ανέρχονται σε 16.817 εκατ. ευρώ, αντί για 16.514 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, η καταγραφείσα εβδομαδιαία μεταβολή αυτών των θέσεων είναι μείωση κατά 399 εκατ. ευρώ και κατά 230 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 209.515 −30
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 136.204 −399
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.427 −7
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 126.777 −392
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 55.300 357
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.077 −536
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.077 −536
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 438.030 −17.791
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 153.000 −17.002
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 285.027 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −791
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 2
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 31.396 −699
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 114.943 943
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.007 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 369.274 2.352
Σύνολο ενεργητικού 1.407.746 −15.803
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 675.558 3.551
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 195.146 −12.436
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 195.069 −12.447
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 70 15
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 7 −4
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 156 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 66.496 −5.420
5.1 Γενική κυβέρνηση 59.587 −5.103
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 6.909 −317
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 72.348 −1.025
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.396 116
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.587 −230
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 16.587 −230
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.148 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 146.008 −92
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 156.231 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.672 −267
Σύνολο παθητικού 1.407.746 −15.803
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου