Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 6. jūnijā

2008. gada 10. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 6. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 30 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 167.4 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 5. jūnijā pienāca dzēšanas termiņš vienai likviditāti palielinošai operācijai ASV dolāros 25 mljrd. ASV dolāru apmērā un tika noslēgta jauna operācija 25 mljrd. ASV dolāru apmērā, kuras dzēšanas termiņš ir 28 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 114.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.6 mljrd. euro (līdz 675.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.1 mljrd. euro (līdz 59.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 17.8 mljrd. euro (līdz 438 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 4. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 170 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 153 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 12.4 mljrd. euro (līdz 195.1 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Attiecībā uz 2008. gada 30. maija Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu (publicēts 2008. gada 3. jūnijā) jānorāda, ka ailē Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (2. aktīvu postenis) bija jābūt 136 603 milj. euro, nevis 136 301 milj. euro, savukārt ailē Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (8. aktīvu postenis) bija jābūt 16 817 milj. euro, nevis 16 514 milj. euro.

Tādējādi faktiskās nedēļas pārmaiņas šajās pozīcijās ir attiecīgi 399 milj. euro un 230 milj. euro.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,515 −30
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,204 −399
2.1 SVF debitoru parādi 9,427 −7
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 126,777 −392
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,300 357
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,077 −536
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,077 −536
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 438,030 −17,791
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 153,000 −17,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 285,027 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −791
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 31,396 −699
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 114,943 943
8 Valdības parāds euro 38,007 0
9 Pārējie aktīvi 369,274 2,352
Kopā aktīvi 1,407,746 −15,803
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 675,558 3,551
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 195,146 −12,436
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 195,069 −12,447
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 70 15
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 156 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 66,496 −5,420
5.1 Saistības pret valdību 59,587 −5,103
5.2 Pārējās saistības 6,909 −317
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 72,348 −1,025
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,396 116
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,587 −230
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,587 −230
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 146,008 −92
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,672 −267
Kopā pasīvi 1,407,746 −15,803
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem