Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 czerwca 2008 r.

10 czerwca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 6 czerwca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 30 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 167,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. W czwartek 5 czerwca 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 25 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 25 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 114,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,6 mld euro do poziomu 675,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,1 mld euro do poziomu 59,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 17,8 mld euro do poziomu 438 mld euro. W środę 4 czerwca 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 170 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 153 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,8 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było równe 0,1 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 12,4 mld euro do poziomu 195,1 mld euro.

Inne kwestie

Należy odnotować, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 30 maja 2008 r. (opublikowanym 3 czerwca 2008 r.) należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych (pozycja aktywów 2) powinny były wynieść 136,603 mln euro, a nie 136,301 mln euro, zaś zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych (pozycja pasywów 8) powinny było wynieść 16,817 mln euro, a nie 16,514 mln euro.

W związku z tym, w porównaniu z poprzednim tygodniem, saldo pozycji aktywów 2 zmniejszyło się o 399 mln euro, a saldo pozycji pasywów 8 – o 230 mln euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.515 −30
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.204 −399
2.1 Należności od MFW 9.427 −7
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 126.777 −392
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 55.300 357
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.077 −536
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.077 −536
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 438.030 −17.791
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 153.000 −17.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 285.027 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −791
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 31.396 −699
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 114.943 943
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.007 0
9 Pozostałe aktywa 369.274 2.352
Aktywa razem 1.407.746 −15.803
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 675.558 3.551
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 195.146 −12.436
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 195.069 −12.447
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 70 15
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 156 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 66.496 −5.420
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 59.587 −5.103
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.909 −317
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 72.348 −1.025
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 2.396 116
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.587 −230
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.587 −230
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 146.008 −92
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.672 −267
Pasywa razem 1.407.746 −15.803
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami