Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 juni 2008

10 juni 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 6 juni 2008 was de daling van EUR 30 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 167,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties. Op donderdag 5 juni 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 25 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 25 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 114,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,6 miljard naar EUR 675,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,1 miljard naar EUR 59,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 17,8 miljard naar EUR 438 miljard. Op woensdag 4 juni 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 170 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 153 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,4 miljard naar EUR 195,1 miljard.

Overige aangelegenheden

Wat betreft de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 mei 2008 (gepubliceerd op 3 juni 2008) dient te worden opgemerkt dat de Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta (actiefpost 2) een saldo van EUR 136.603 miljoen hadden moeten laten zien in plaats van EUR 136.301 miljoen, en dat de Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta (passiefpost 8) een saldo van EUR 16.817 miljoen hadden moeten laten zien, in plaats van EUR 16.514 miljoen.

De werkelijke week-op-weekmutaties in deze posities zijn derhalve respectievelijk een daling van EUR 399 miljoen en van EUR 230 miljoen.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.515 −30
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.204 −399
2.1 Vorderingen op het IMF 9.427 −7
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 126.777 −392
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.300 357
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.077 −536
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.077 −536
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 438.030 −17.791
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 153.000 −17.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 285.027 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −791
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.396 −699
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 114.943 943
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.007 0
9 Overige activa 369.274 2.352
Totaal activa 1.407.746 −15.803
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 675.558 3.551
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 195.146 −12.436
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 195.069 −12.447
2.2 Depositofaciliteit 70 15
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 156 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 66.496 −5.420
5.1 Overheid 59.587 −5.103
5.2 Overige verplichtingen 6.909 −317
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 72.348 −1.025
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.396 116
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.587 −230
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.587 −230
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 146.008 −92
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.672 −267
Totaal passiva 1.407.746 −15.803
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media