SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. juni 2008

10. juni 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. juni 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 30 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 167,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. Torsdag den 5. juni 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 25 mia. dollar, og en ny operation på 25 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Operationerne blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,9 mia. euro til 114,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,6 mia. euro til 675,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,1 mia. euro til 59,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 17,8 mia. euro til 438 mia. euro. Onsdag den 4. juni 2008 udløb en primær markedsoperation på 170 mia. euro, og en ny på 153 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,4 mia. euro til 195,1 mia. euro.

Andre forhold

For så vidt angår Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 30. maj 2008 (offentliggjort den 3. juni 2008), skal det bemærkes, at tallet i kolonnen Balance ud for Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet (aktivpost 2) skulle have været 136.603 mio. euro i stedet for 136.301 mio. euro, og at det ud for Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet (passivpost 8) skulle have været 16.817 mio. euro i stedet for 16.514 mio. euro.

De faktiske uge-til-uge ændringer var således for de to posters vedkommende et fald på henholdsvis 399 mio. euro og 230 mio. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.515 −30
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.204 −399
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.427 −7
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 126.777 −392
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.300 357
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.077 −536
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.077 −536
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 438.030 −17.791
5.1 Primære markedsoperationer 153.000 −17.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 285.027 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −791
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.396 −699
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 114.943 943
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.007 0
9 Andre aktiver 369.274 2.352
Aktiver i alt 1.407.746 −15.803
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 675.558 3.551
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 195.146 −12.436
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 195.069 −12.447
2.2 Indlånsfacilitet 70 15
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 156 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 66.496 −5.420
5.1 Offentlig forvaltning og service 59.587 −5.103
5.2 Andre forpligtelser 6.909 −317
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 72.348 −1.025
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.396 116
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.587 −230
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.587 −230
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 146.008 −92
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.672 −267
Passiver i alt 1.407.746 −15.803
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt